Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de aspecten: milieu, bouwen, wonen, monumenten, ruimte en natuur. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een onderneming of een burger op een bepaalde plaats iets wil gaan (ver)bouwen, slopen, oprichten of gaan gebruiken.

 

De omgevingsvergunning moet leiden tot:
- minder administratieve lasten voor ondernemers en burgers
- kortere procedures
- geen tegenstrijdige voorschriften

 

Omgevingsvergunning en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn een circa 25 vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels samengevoegd tot één toestemmingsstelsel: de Omgevingsvergunning.
Dit betekent voor het bevoegd gezag (gemeente) dat er één loket is, waar aanvragen digitaal worden ingediend (burgers kunnen nog schriftelijk indienen) en waar één geïntegreerde vergunning wordt afgegeven.

Watervergunning
Het aspect (afval)water zit niet in de omgevingsvergunning. Op dit gebied zijn zes bestaande vergunningstelsels samengevoegd tot één nieuw stelsel: de watervergunning. De watervergunning kan via het gemeentelijke digitale loket worden ingediend en aangevraagd. De waterbeheerders (waterschappen) blijven bevoegd gezag voor de watervergunning.


Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij invoering van de omgevingsvergunning en de watervergunning?
De belangrijkste verandering voor de aanvrager is dat deze te maken krijgt met minder vergunningen en dus minder procedures dient te doorlopen. De omgevingsvergunning komt in de plaats van de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, de gebruiksvergunning, de monumentenvergunning, de natuurbeschermingswetvergunning en vergunningen voor indirecte lozingen, kap-, reclame-, aanleg-, en uitritvergunningen. In de omgevingsvergunning dient van deze aspecten de relevante specifieke informatie op maat te worden aangeleverd na het doorlopen van een digitale vragenboom.
Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het toetsingskader behorend bij de individuele vergunningen.
Voor het milieu-aspect van de omgevingsvergunning vallen veel bedrijven onder algemene regels (het Activiteitenbesluit). Enkele gevallen vallen niet direct onder het Activiteitenbesluit, maar zijn vergunningsplichtige inrichtingen, waarvoor separaat een vergunning dient te worden aangevraagd, hetgeen door AET kan worden verzorgd.


Indienen van de aanvraag om een omgevingsvergunning

Bij het indienen van een digitale aanvraag om een omgevingsvergunning, kan AET u op maat van dienst zijn door de vragenboom digitaal in te vullen en aansluitend de gewenste specifieke informatie op diverse deelaspecten aan te leveren alsmede te coördineren.

Hierbij worden tevens de mogelijkheden tot gefaseerde indiening van de omgevingsvergunning belicht. Dit kan wenselijk zijn als de aanvrager op basis van voorlopige gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor een bepaalde activiteit kans van slagen heeft. Tevens kan indiening van de aanvraag plaatsvinden gesplitst in verschillende deelprojecten.

Het indienen van de watervergunning vindt tevens plaats bij het digitale loket


Welke procedure geldt er voor de omgevingsvergunning?
De aanvraag van een omgevingsvergunning doorloopt maar één procedure. Dat kan een reguliere of een uitgebreide procedure zijn.
Voor een reguliere procedure komen projecten in aanmerking zoals het bouwen van een woning of het kappen van een boom. In deze procedure is een zogenoemde fatale termijn van toepassing, hetgeen betekent dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch van rechtswege wordt verstrekt.
De uitgebreide procedure geldt voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, zoals voor het aanvragen van een specifieke milieuvergunning die niet valt onder het Activiteitenbesluit en voor het bouwen van een bedrijfspand of woning in afwijking van het bestemmingsplan. De vergunning vereist dan maatwerkvoorschriften voor het betreffende project. In de uitgebreide procedure geldt de fatale termijn niet.