Berekeningen voor een bouwaanvraag 

Voor een aanvraag om een bouwvergunning dienen diverse berekeningen te worden geleverd en dient advisering plaats te vinden omtrent o.a soort isolatie en ventilatiesystemen. Voor u kan Ingenieursbureau AET B.V. het volgende verzorgen: 

  • stikstofdepositie berekening
  • opstellen van EPC-berekeningen voor woningen en utiliteitsgebouwen
  • advisering ten aanzien van toe te passen isolatie
  • opstellen van ventilatieberekeningen voor woningen, recreatiewoningen en utiliteitsgebouwen
  • advisering ten aanzien van toe te passen ventilatie/ventilatiesystemen
  • opstellen benodigde berekeningen daglichttoetreding
  • opstellen van een vuurlastberekening

 

Stikstofdepositie berekening

De stikstof berekening als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag deel) is benodigd om een vergunning te verkrijgen. De stikstof berekening wordt uitgevoerd met behulp van de AERIUS-calculator waarmee de stikstofdepositie wordt bepaald, waarin de gebruikersfase en realisatiefase wordt opgenomen. De hoeveelheid stikstofdepositie dient te voldoen aan de drempelwaarde 0,00 mol/ha/jaar voor Natura 2000-gebieden. Indien deze norm niet kan worden behaald wordt bekeken of er passende maatregelen toepasbaar zijn om deze norm te kunnen halen. In het geval dat het niet mogelijk is om aan de drempelwaarde te voldoen, dient een vergunning Natura 2000 te worden aangevraagd bij de Provincie.